Tag'in adını değiştirmek

tag

Önceden belirlediğimiz bir tag'in adını değiştirmek istiyorsak,

git push origin <old-tag>:<new-tag> :<old-tag> && git tag -d <old-tag>

yapamamız yeterli olacaktır.